Osio 3. Valinnaiset opintojaksot vuosina 2018–2019

Ilmoittautuminen LUKILOKI-koulutusohjelman ensimmäiseen toteutukseen on päättynyt!

Koulutukseen osallistuja valitsee kolme valinnaista opintojaksoa (3 x 2 op) alla olevista vaihtoehdoista. Valinnaisiin jaksoihin sisältyy verkkotyöskentelyn lisäksi 1 lähiopetuspäivä (jonka voi halutessaan korvata myös tehtävällä).

Osio 3. Valinnaiset (3 valinnaista opintojaksoa, 3 x 2 op)

8. Kielenkehityksen vaikeudet eri ikä- ja kehitysvaiheissa (2 op)
9. Lukivaikeudet perusopetuksen vuosiluokilla 1–2 (2 op)
10. Lukivaikeudet perusopetuksen vuosiluokilla 3–6 (2 op)
11. Lukivaikeudet perusopetuksen vuosiluokilla 7–9 (2 op)
12. Lukivaikeudet lukiokoulutuksessa (2 op)
13. Lukivaikeudet ammattillisessa koulutuksessa (2 op)
14. Lasten ja nuorten kirjallisuus, sadutus ja sanataide (2 op)
15. Ohjelmointi osana tuottavaa kirjoittamista ja luetun ymmärtämistä (2 op)
16. Uudet kirjoittamisen menetelmät (2 op)
17. Kamerakynän pedagogiikkaa ja muita digitaalisia sovelluksia (2 op)
18. Suomi toisena kielenä –oppimisen ja monikielisyyden tukeminen (2 op)
19. Tiedonalojen kieli- ja tekstityö opettajille (2 op)
20. Äidinkielen digitaalinen yo-koe (2 op)
21. Nettilukutaidot haltuun! (2 op)
22. Läs- och skrivförmågan hos finlandssvenska barn (2 sp)
23. Saamen kielen luku- ja kirjoitustaidon oppiminen (2 op) / 23. Sámegiela lohkan- ja čállindáiddu doarjun (2 oč)

Valinnaisten opintojaksojen sisällöt:

8. Kielenkehityksen vaikeudet eri ikä- ja kehitysvaiheissa (2 op)
 • Verkkokoulutus 1.6.2019–15.1.2020

Tutkimukseen perustuvan opintojakson keskeisinä sisältöinä ovat luonteeltaan ja vaikeusasteeltaan erilaiset kielenkehityksen vaikeudet sekä niiden yhteydet luku- ja kirjoitustaidon kehittymiseen. Opintojaksolla tarkastellaan kielellistä kehitystä sekä kielenkehityksen vaikeuksien ilmenemismuotoja ja seurannaisvaikutuksia eri ikä- ja kehitysvaiheissa. Osallistujat oppivat havainnoimaan lasten valmiuksia ja taitoja kielen eri osa-alueilla sekä ymmärtämään puhutun ja kirjoitetun kielen välisiä yhteyksiä. Erityistä huomiota kiinnitetään luku- ja kirjoitustaidon kehityksen kielellisiin riskitekijöihin. Osallistujat oppivat tunnistamaan kielelliset vaikeudet ja niihin liittyvät muut vaikeudet sekä tukemaan kielellisiä taitoja oppimisessa ja vuorovaikutuksessa. Opintojakso toteutetaan lähikoulutuksena ja pedagogisessa verkko-oppimisympäristössä. Osallistujat toteuttavat käytäntöön sovellettavan oppimistehtävän.

9. Lukivaikeudet perusopetuksen vuosiluokilla 1–2 (2 op)
 • Verkkokoulutus 1.6.2019-15.1.2020

Opintojakson lähtökohtana on tutkimusperustainen ja kehityksellinen näkökulma lukemaan ja kirjoittamaan oppimiseen ja opettamiseen suomen kielessä. Sisältöalueissa painottuu tieto kielellisten valmiuksien sekä luku- ja kirjoitustaidon kehityksestä, lukivaikeuksien varhaisista piirteistä ja lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen kannalta olennaisista puhutun ja kirjoitetun kielen rakenteista. Yhtenä tavoitteena on systemaattisen yhteistyön kehittäminen vaikeuksien tunnistamisessa ja varhaisen tuen keinoissa. Opintojaksolla käsitellään menetelmiä ja keinoja vaikeuksien yksilöllisen luonteen tunnistamiseen, taitojen seurantaan sekä eriyttämiseen ja (erityis)opetukselliseen tukeen. Sisällöissä korostuvat myös motivaation ja myönteisten minäuskomusten tukeminen. Opintojakson toteutus perustuu opiskeluun pedagogisessa verkko-oppimisympäristössä, verkkotutorointiin ja lähiopetukseen. Opintojaksolla suoritetaan moniammatillisesti arviointiin tai tukeen liittyvän toiminnan kokeiluun ja reflektointiin kohdentuva tehtävä.

10. Lukivaikeudet perusopetuksen vuosiluokilla 3‒6 (2 op)
 • Verkkokoulutus 1.6.2019-15.1.2020

Opintojakson perustana on tutkimuksellinen ja kehityksellinen näkökulma lukutaidon kehityksestä suomen kielessä. Tässä ikävaiheessa lukemisvaikeudet näyttäytyvät lähinnä taidon hitautena, minkä vuoksi opintojakson sisältöalueena painottuu erityisesti lukemissujuvuuden ongelmien tunnistaminen, sujuvuuden kehittyminen ja sen tukeminen. Keskeisenä tavoitteena on moniammatillisen pedagogisen yhteistyön kehittäminen vaikeuksien tunnistamisessa ja tuessa. Konkreettisina sisältöinä käsitellään suomalaisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin perustuvia menetelmiä ja keinoja ongelmien tunnistamiseen ja taitojen seurantaan, eriyttämiseen ja (erityis)opetukselliseen tukeen. Sisällöissä korostuvat lisäksi luetun ymmärtämisen tukeminen sekä keinot motivaation ja myönteisten minäuskomusten vahvistamiseen. Toteutus perustuu opiskeluun pedagogisessa verkko-oppimisympäristössä, verkkotutorointiin ja lähiopetukseen.  Opintojaksolla suoritetaan moniammatillisesti arviointiin tai tukeen liittyvän toiminnan kokeiluun ja reflektointiin kohdentuva tehtävä.

11. Lukivaikeudet perusopetuksen vuosiluokilla 7‒9 (2 op)
 • Verkkokoulutus 1.6.2019-15.1.2020

Opintojakson perustana on tutkimuksellinen ja kehityksellinen näkökulma lukutaidon kehityksestä suomen kielessä. Sisältöalueena painottuu erityisesti lukemissujuvuuden ongelmien tunnistaminen, sujuvuuden kehittyminen ja sen tukeminen. Toisena keskeisenä näkökulmana on pedagogisen yhteistyön kehittäminen vaikeuksien tunnistamisessa ja tukemisessa. Opintojaksolla käsitellään suomalaisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin perustuvia menetelmiä ja keinoja ongelmien tunnistamiseen, ja opetukselliseen tukeen. Sisällöissä korostuvat erityisesti taidon arviointi ja seuranta, harjaannuttaminen, luetun ymmärtämisen tukeminen, opiskelutaidot kompensatorisena keinona sekä motivaation ja myönteisten minäuskomusten tukeminen. Toteutus perustuu opiskeluun pedagogisessa verkko-oppimisympäristössä, verkkotutorointiin ja lähiopetukseen. Opintojaksolla suoritetaan opetuksellisen tuen kokeiluun ja toiminnan reflektointiin kohdentuva tehtävä.

12. Lukivaikeudet lukiokoulutuksessa (2 op)
 • Verkkokoulutus 1.6.2019-15.1.2020

Opintojakson perustana on tutkimuksellinen ja kehityksellinen näkökulma lukivaikeuksien ilmenemiseen nuorilla. Suoraan lukivaikeuteen liittyvänä sisältöalueena painottuu lukemissujuvuuden ongelmien tunnistaminen, sujuvuuden kehittyminen ja sen tukeminen. Erityisenä painopisteenä on lukivaikeuksisten opiskelijoiden tunnistaminen ja monimuotoisen oppimisen tuen järjestäminen lukio-opiskelun aikana. Opintojaksolla käsitellään myös lukivaikeuksien huomioimista ylioppilaskirjoituksissa yksilöllisen taitojen arvioinnin ja opiskeluaikaisesta tuesta saatujen kokemusten perusteella. Tuen sisällöissä korostuvat erityisesti taidon harjaannuttamisen keinot, luetun ymmärtämisen taitojen ja yleisten opiskelutaitojen merkitys opiskelun tukena sekä motivaation ja myönteisten minäuskomusten tukeminen. Toteutus perustuu opiskeluun pedagogisessa verkko-oppimisympäristössä, verkkotutorointiin ja lähiopetukseen.  Opintojaksolla suoritetaan arviointiin, opetuksellisen tuen kokeiluun ja toiminnan reflektointiin kohdentuva tehtävä.

13. Lukivaikeudet ammattillisessa koulutuksessa (2 op)
 • Verkkokoulutus 1.6.2019-15.1.2020

Opintojakson perustana on tutkimuksellinen ja kehityksellinen näkökulma lukutaidosta suomen kielessä. Sisältöalueena painottuu erityisesti lukemissujuvuuden ongelmien tunnistaminen ammatillisissa opinnoissa, sekä oman alan ja työelämän kannalta relevanttien kirjoitetun kielen taitojen tukeminen ammatillisissa opinnoissa. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on tunnistaa tuen keinoja, jotka tukevat opintojen loppuunsaattamista ja työllistymistä kirjoitetun kielen ongelmista huolimatta. Opintojaksolla käsitellään tutkimus-kehittämishankkeisiin perustuvia menetelmiä ongelmien tunnistamiseen ja opetuksellisen tuen suunnittelemista ryhmä-/yksilöarvioinnin pohjalta. Tuen sisällöissä korostuvat taidon harjaannuttamisen keinot, opiskelutaitojen merkitys kompensatorisena keinona sekä motivaation ja myönteisten minäuskomusten tukeminen. Toteutus perustuu opiskeluun pedagogisessa verkko-oppimisympäristössä, verkkotutorointiin ja lähiopetukseen.  Opintojaksolla suoritetaan arviointiin, opetuksellisen tuen kokeiluun ja toiminnan reflektoinnin tehtävä.

14. Lasten ja nuorten kirjallisuus, sadutus ja sanataide (2 op)
 • Verkkokoulutus 1.6.2019-15.1.2020

Opintojaksolla tutustutaan lasten- ja nuortenkirjallisuuden ajankohtaisiin ja ajattomiin ilmiöihin, niin vampyyreihin kuin todellisiin prinsessoihinkin. Teemoja käsitellään eri lasten- ja nuortenkirjallisuuden lajien kautta: perehdytään runoihin, satuihin, romaaneihin, kuvakirjoihin, tietokirjoihin ja sarjakuviin. Lisäksi tutustutaan digitaalisiin teksteihin laajan tekstikäsityksen mukaisesti. Osallistujat saavat tietoa erilaisista kirjallisuuskasvatuksen ja sanataidekasvatuksen menetelmistä sekä keinoista lisätä lasten ja nuorten lukuharrastusta. Myös lasten ja nuorten itsensä tuottama kirjallisuus sekä saduttamis-menetelmä sekä kirjaston ja netin (esim. lastenkirjahylly.blogspot.fi) monipuoliset käyttömahdollisuudet tulevat tutuiksi. Opintojakso toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa hyödynnetään työskentelyä pedagogisessa verkko-oppimisympäristössä. Opintojaksoon sisältyy myös lähiopetusta sekä soveltavia oppimistehtäviä.

15. Ohjelmointi osana tuottavaa kirjoittamista ja luetun ymmärtämistä (2 op)

HUOM! Opintojaksolle on ilmoittautunut myös perusopetuksen vuosiluokkien 7–9 sekä toisen asteen opettajia. Koska kuvattu opintosisältö on suunnattu erityisesti alkukasvatukseen, ohjelmointikurssi järjestetään kaksiosaisena. Näin vuosiluokkien 7–9 ja toisen asteen opettajille tarjotaan oma kurssisisältönsä.

 • Verkkokoulutus 1.9.2019–15.1.2020

Opintojakson tavoitteena on oppia käyttämään ohjelmointia osana kirjoittamista ja luentunymmärtämistä. Opintojakson aikana tutustutaan ScratchJr -ohjelmointisovellukseen ja BeeBot­ ja BlueBot -robottien toimintoihin käyttämällä niitä luetunymmärtämisen ja tuottavan kirjoittamisen yhteydessä. Luettua tekstiä sekä itse kirjoitettuja pieniä kertomuksia pyritään ohjelmoimaan mahdollisimman tarkasti. Samoin ohjelmoimalla tehtyjä animaatioita muutetaan kirjoitettuun muotoon. Ajankohtainen ohjelmointi yhdistetään opintojaksolla hyvin luovasti yllä mainittuihin tekstitaitoihin. Opintojakso sisältää lähikoulutuspäivän. Sen aikana perehdytään mainittuihin ohjelmointimenetelmiin sekä käytetään niitä hyväksi luetunymmärtämisen taitoja ja tuottavaa kirjoittamista harjoitellessa. Opintojaksoon sisältyy myös kirjallinen työ, jossa esitellään ja ideoidaan mahdollisuuksia käyttää ohjelmointia tuottavan kirjoittamisen ja luetunymmärtämisen apuna. Opintojakso on suunnattu erityisesti varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä perusopetuksen vuosiluokkien 1‒3 opettajille.

16. Uudet kirjoittamisen menetelmät (2 op)
 • Verkkokoulutus 1.6.2019-15.1.2020

Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin kirjoittamisen uusiin menetelmiin myös tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen. Kirjoittamisen sosiaalinen näkökulma on vahvasti esillä. Opintojakson aikana sukelletaan kirjoittamisen maailmaan jakaen ideoita ja mahdollisuuksia monipuoliseen kirjoittamiseen sekä yksin että yhdessä kirjoittamisen keinoin. Kirjoittaminen tuodaan esille motivoivana ja lasta innostavana oppimisena. Opintojakso sisältää verkkotyöskentelyä, lähiopetuspäivän, jossa teorian lisäksi sovelletaan uuden kirjoittamisen työtapoja käytäntöön, sekä oman tehtävän suunnittelun, jota kokeillaan omassa koulussa ja josta jaetaan kokemuksia verkkoympäristössä.

17. Kamerakynän pedagogiikkaa ja muita digitaalisia sovelluksia (2 op)
 • Verkkokoulutus 1.6.2019-15.1.2020

Opintojaksolla tutustutaan kamerakynän pedagogiikkaan sekä teoriassa että myös toiminnallisesti ratkaisemalla erilaisia ongelmia kuvaamalla. Menetelmän ideana on nähdä oppilas aktiivisena toimijana, joka käyttää kameraa kynän tavoin yksinkertaisesti, nopeasti ja monipuolisesti apuna omien havaintojensa ja ajatustensa jäsentämisessä. Kamerakynätyöskentely koostuu kahdesta vaiheesta: Kuvaustehtävässä on tarkoitus ratkaista ongelma kuvaamalla. Katselutehtävän avulla tulkitaan näkemäänsä tai tuotetaan sen perusteella jotakin. Tätä työskentelymenetelmää voidaan soveltaa kaikissa oppiaineissa eri­ ikäisten oppilaiden kanssa. Opintojakson toteutus perustuu opiskeluun pedagogisessa verkko-oppimisympäristössä, virtuaaliohjaukseen ja lähiopetukseen. Opintojakson aikana toteutetaan käytännössä erilaisia kamerakynätehtäviä, joita esitellään toisille ideoita jakaen. Tehtävät raportoidaan kirjallisesti.

18. Suomi toisena kielenä -oppimisen ja monikielisyyden tukeminen (2 op)
 • Verkkokoulutus 1.9.2019–15.1.2020

Opintojaksolla perehdytään suomen kielen oppimiseen toisena kielenä yli oppiainerajojen sekä oppilaiden monikielisyyden tukemiseen ja sen hyödyntämiseen oppimisen resurssina. Osallistujat syventävät ymmärrystään kielitaidon luonteesta ja sen kehittämisestä osana eri oppiaineiden sisältötiedon oppimista. Opintojaksolla kehitetään taitoja huomioida oppijan suomen kielen taito ja erilaiset kielelliset resurssit opetuksen suunnittelussa ja oppimisen tukemisessa niin eri tiedonalojen kuin päivittäisten opiskelutilanteisiin liittyvien sosiaalisten tilanteiden osalta. Osallistujat syventävät myös ymmärrystään monikielisyyden merkityksestä oppimisen, oppimistulosten sekä identiteetin rakentumisen näkökulmasta. Opintojakson sisältöjä painotetaan opettajien osaamistarpeiden mukaisesti alkukartoituksen perusteella. Opintojakso toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa hyödynnetään pedagogista verkko-oppimisympäristöä. Alueryhmät työstävät sisältöjä yhdessä ja vievät niitä pienimuotoisina kokeiluina työyhteisöihinsä.

19. Tiedonalojen kieli- ja tekstityö opettajille (2 op)
 • Verkkokoulutus 1.9.2019–15.1.2020

Opintojaksolla tuetaan opettajien valmiuksia opettaa tiedonalansa kieltä ja tekstitaitoja. Osallistujien tietoisuutta tiedonalojen tekstitaidoista vahvistetaan osana tiedonmuodostusta ja kriittiseen ajatteluun ohjaamista. Lisäksi perehdytään tiedonalojen tekstitaitojen ohjaamiseen tutkivan oppimisen kautta. Opintojaksolla paneudutaan myös siihen, miten ohjata erilaisten opiskelutekstien, kuten oppikirjojen, ymmärtämistä. Näiden ohella pohditaan tiedonalan sisältöjen ja tekstitaitojen arvioinnin kysymyksiä. Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina pedagogisessa verkko-oppimisympäristössä. Opettajat sekä vertailevat aluekohtaisissa ryhmissä eri oppiaineiden kieltä ja tekstejä että työstävät ainekohtaisissa ryhmissä pienimuotoisia opetuskokeiluja, joita vievät työyhteisöihinsä.

20. Äidinkielen digitaalinen yo-koe (2 op)
 • Verkkokoulutus 1.6.2019–15.1.2020

Opintojaksolla syvennytään ylioppilastutkinnon digitaalisen äidinkielen kokeen tavoitteisiin, tehtäviin, monimuotoisiin aineistoihin ja arviointikriteereihin. Opintojakson tavoitteena on lisätä ymmärrystä ylioppilaskokeen roolista osana lukiokoulutusta ja edistää pedagogisia ratkaisuja, joilla voidaan tukea opiskelijoiden taitojen kehittymistä lukio-opintojen alusta asti. Tavoitteena on myös kehittää opettajien arviointiosaamista käytännön arviointiharjoitusten ja vertaiskeskustelujen avulla. Opintojakso toteutetaan monimuoto-opetuksena. Se koostuu lähiopetuspäivästä, verkko-opiskelusta ja sitä tukevista verkkotutoroinneista ja ryhmätehtävistä, joissa tarjoutuu tilaisuus saada palautetta omista arviointilinjauksistaan ja reflektoida arviointiosaamistaan.

21. Nettilukutaidot haltuun! (2 op)
 • Verkkokoulutus 1.8.2019–15.1.2020

Netissä lukeminen vaatii hyvien peruslukutaitojen lisäksi uudenlaisia lukemisen taitoja. Tällä opintojaksolla perehdytään siihen, mistä näissä taidoissa on kyse ja miten niitä voisi opettaa. Aluksi tarkastellaan, millaisia taitoja oppilaat tarvitsevat, kun he hakevat tietoa netissä, arvioivat löytämiään tiedonlähteitä ja laativat synteesin eri lähteitä hyödyntämällä. Lisäksi tutustutaan erilaisiin nettilukemisen ohjaamisen ja eriyttämisen tapoihin. Opintojakson aikana osallistujat suunnittelevat ja toteuttavat opetustuokion, jossa harjoitellaan yhtä tai useampaa nettilukemisen osataitoa. Opintojakso koostuu verkko-opiskelusta, lähiopetuspäivästä ja oman opetustuokion suunnittelusta sekä toteutuksesta. Verkkotyöskentelyn avulla luodaan tietopohjaa oman opetustuokion suunnittelemiselle ja toteuttamiselle. Lähiopetuspäivänä osallistujat esittelevät suunnitelmansa ja saavat niistä palautetta. Verkkoympäristössä jaetaan kokemuksia pidetyistä opetustuokioita sekä syntyneistä kehittämisideoista.

22. Läs- och skrivförmågan hos finlandssvenska barn (2 sp)
 • Verkkokoulutus 1.9.2019–15.1.2020

Det centrala innehållet i fortbildningen baseras på forskningsbaserad kunskap om läs- och skrivutvecklingen samt om hinder och svårigheter i denna hos finlandssvenska barn och ungdomar. Därtill fokuseras på hur läs- och skrivsvårigheter yttrar sig samt vilka bakgrundsrelaterade färdigheter som kan förutspå svårigheterna. Fortbildningen grundar sig på resultat från en longitudinell undersökning som genomförts av lnlärning och Stöd projektet vid NMI. Under kursen bekantar och fördjupar sig deltagarna i forskningsbaserat finlandssvenskt kartläggningsmaterial för läsning, skrivning och benämning samt i praktisk användning av materialen och tolkning av testresultat. Testresultaten utgör grund för planering av individuella stödåtgärder för berörda elever. Kursdeltagarna planerar därtill en verksamhetsmodell gällande testning anpassad för den egna skolan. Fortbildningshelheten förverkligas som närstudiedagen och i Peda.net. Deltagarna förverkligar inlärningsuppgifter.

23. Saamen kielen luku- ja kirjoitustaidon oppiminen (2 op) / 23. Sámegiela lohkan- ja čállindáiddu doarjun (2 oč)
 • Verkkokoulutus 1.9.2019–15.1.2020/ Oassálasttán fierbmeskuvlejupmái 1.9.2019–15.1.2020. Skuvlenbeaivi lea 12.10.

Sámegiela lohkan- ja čállindáiddu oahppoovttadagas vuolggasadjin lea doarjut oahppiid girjás giella- ja kulturduogážiid. Čállon giela oahppama ja oahpahusa gažaldagat guorahallojuvvojit álgooahpahusas rávesolbmo oahpahussii gitta. Kurssas lea deaddu álgooahpahusas erenomážit lohkama ja čállima oahppama ja oahpahusa iešvuođain. Dasa lassin guorahallojuvvo vejolašvuođat heivehit váldogielain dahkkon materiálaid ja vugiid sámegielat oahpahusa árvvoštallamii ja doarjumii. Oahppoovttadagas dulkot vehádatgiela sajádaga iešguđet teakstašlájain ja -konteavsttain. Lassin geahččat, mo riikarájáid, suopmaniid ja gielladiliid galgat váldit vuhtii oahpahusas. Sisdoallun lea maiddái máŋggagielatvuođa váikkuhus lohkan- ja čállindáiddu oahppamii. Studeren dáhpáhuvvá pedagogalaš neahttabirrasis. Lassin oahppoovttadagat lea lagašoahpahus ja bargobihtát maid oasseváldit válljejit iežaset beroštumiid vuođul.

Saamen kieltä käsittelevässä opintojaksossa lähtökohtana on saamen luku- ja kirjoitustaidon asema saamelaisen kulttuurin ytimenä sekä oman kieli- ja kulttuuritaustan arvostuksen tukeminen. Kirjoitetun kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä tarkastellaan alkuopetuksesta aikuisikään. Taidon varhaiskehityksen osalta painopiste on saamen kielen erityispiirteissä lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen ja opettamisen näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan pääosin valtakieleen pohjaavien materiaalien ja keinojen soveltuvuutta saamenkielisen oppimisen arviointiin ja tukemiseen. Opintojaksolla käsitellään myös vähemmistökielen asemaan liittyviä kysymyksiä erilaisten tekstityylien ja -kontekstien tulkinnassa ja tuottamisessa sekä valtakunnanrajat ylittävän kielen asemaan liittyviä kysymyksiä kielistä ja murteista. Sisältönä on myös monikielisyyden rooli luku- ja kirjoitustaidon oppimisessa. Opintojakso perustuu työskentelyyn pedagogisessa verkko-oppimisympäristössä. Lisäksi opintojaksoon sisältyy lähiopetusta ja tehtäviä yksilöllisesti valituista teemoista.

Menneet koulutukset: 

Kielen kehityksen vaikeudet eri ikä- ja kehitysvaiheissa (2 op)

 • Pe 26.4.2019 Jyväskylä
 • Pe 3.5.2019 Turku
 • To 9.5. 2019 Joensuu
 • To 22.8.2019  Helsinki
 • Pe 23.8. 2019 Helsinki
 • To 19.9.2019 Seinäjoki
 • Pe 20.9.2019 Oulu
 • Pe 4.10.2019 Tampere

Lasten ja nuorten kirjallisuus sadutus ja sanataide (2 op)

 • To 6.6.2019 Helsinki
 • Pe 7.6. 2019 Jyväskylä
 • To 13.6.2019  Tampere
 • Pe 14.6.2019  Oulu
 • Pe 30.8.2019 Seinäjoki
 • To 12.9.2019 Joensuu
 • To 19.9.2019 Helsinki (varhaiskasvatus, esi- ja alkuopetus)
 • Pe 20.9.2019 Helsinki
 • La 21.9.2019 Turku
 • Pe 11.10.2019 Jyväskylä

Ohjelmointi osana tuottavaa kirjoittamista ja luetun ymmärtämistä (2 op)

 • La 7.9.2019 Jyväskylä
 • Pe 13.9.2019 Oulu
 • La 14.9.2019 Kuopio
 • Pe 25.10.2019 Turku
 • La 26.10.2019 Helsinki

Kamerakynän pedagogiikkaa ja muita digitaalisia sovelluksia (2 op)

 • To 6.6.2019 Helsinki
 • To 13.6.2019 Oulu
 • Pe 14.6.2019 Tampere
 • Pe 23.8.2019  Turku
 • La 24.8.2019 Seinäjoki
 • Pe 27.9.2019 Kuopio

Uudet kirjoittamisen menetelmät (2 op)

 • To 13.6.2019 Jyväskylä
 • La 24.8.2019 Tampere
 • Pe 30.8.2019 Helsinki
 • Pe 27.9.2019 Rovaniemi
 • La 28.9.2019 Helsinki (yläkoulu, lukio ja ammatillinen opetus)
 • Pe 4.10.2019 Kuopio
 • La 5.10.2019 Joensuu
 • Pe 25.10.2019 Helsinki (varhaiskasvatus, esi- ja alkuopetus 3–6)
 • To 31.10.2019 Oulu
 • Pe 1.11.2019 Seinäjoki

Suomi toisena kielenä –oppimisen ja monikielisyyden tukeminen (2 op)

 • La 24.8.2019 Jyväskylä
 • To 5.9.2019 Rovaniemi
 • Pe 6.9.2019 Helsinki
 • La 7.9.2019 Helsinki
 • Pe 6.9.2019 Helsinki (luokat 3–6)
 • La 7.9.2019 Helsinki (varhaiskasvatus)
 • Pe 20.9.2019 Joensuu
 • Pe 27.9.2019 Vaasa
 • La 28.9.2019 Tampere
 • Pe 4.10.2019 Helsinki (alkuopetus)
 • La 5.10.2019 Helsinki (yläkoulu, lukio ja ammatillinen opetus)
 • La 26.10.2019 Turku

Äidinkielen digitaalinen yo-koe (2op)

 • Pe 14.6.2019 Jyväskylä
 • La 17.8.2019 Helsinki
 • Pe 13.9.2019 Kuopio
 • La 14.9. 2019 Oulu

Nettilukutaidot haltuun (2 op)

 • To 29.8.2019 Jyväskylä
 • Pe 30.8.2019 Vaasa
 • Pe 11.10.2019 Rovaniemi
 • La 12.10.2019 Helsinki
 • Pe 25.10.2019 Kuopio

Lukivaikeudet perusopetuksen vuosiluokilla 1-9 (2 op)

 • Pe 9.11.2018 Jyväskylä
 • To 10.1.2019 Helsinki
 • Pe 1.2.2019 Helsinki
 • To 14.3.2019 Oulu
 • To 11.4.2019 Tampere
 • To 29.8.2019 Kuopio
 • To 5.9.2019 Vaasa
 • To 10.10.2019 klo 9-15 Helsinki

Lukivaikeudet lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa (2 op)

 • To 22.11.2018 Jyväskylä
 • Pe 11.1.2019 Helsinki
 • Pe 15.3.2019 Oulu
 • Pe 12.4.2019 Tampere
 • Pe 30.8.2019 Kuopio
 • Pe 6.9.2019 Vaasa

23. Saamen kielen luku- ja kirjoitustaidon oppiminen (2 op) / 23. Sámegiela lohkan- ja čállindáiddu doarjun (2 oč)

 • La 12.10.2019 Rovaniemi/ Láv 12.10.2019 Roavvenjárggas