Osio 2. Eri kasvatus- ja koulutusmuodot (6 op)

LUKILOKI-koulutuksen toisessa osiossa, opintojaksoilla 2–7, syvennytään eri kasvatus- ja koulutusmuotojen erityispiirteisiin luku- ja kirjoitustaidon näkökulmasta. Koulutukseen osallistuja valitsee allaolevista yhden 6 opintopisteen opintojakson.

2. Varhaiskasvatus ja esiopetus (6 op)

Opintojaksolla tarkastellaan kielen kehityksen, kielellisen tietoisuuden ja monilukutaidon edistämistä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Osallistujat syventävät tietojaan tutkimusperusteisesti kielen kehityksen vaiheista ja vaikeuksista, lasten moninaisista teksti- ja kieliympäristöistä, lastenkirjallisuudesta sekä luku- ja kirjoitustaidon oppimisen valmiuksia tukevista menetelmistä. Monilukutaidon periaatteiden mukaan hahmotetaan erilaisten tekstien tuottamista ja tulkitsemista, hyödyntäen myös digitaalisia tekstejä sekä vaihtelevia toimintaympäristöjä (mm. kirjastot), monitaiteisia (mm. draama) ja lapsilähtöisiä lähestymistapoja tekstien tuottamiseen. Keskeisiin sisältöihin kuuluvat monikielisyyden tukeminen ja S2-opetus. Toteutus perustuu opiskeluun pedagogisessa verkko-oppimisympäristössä, lähiopetukseen, verkkotutorointiin ja oppimistehtäviin. Päiväkoti-/aluekohtaiset ryhmät kokeilevat sisältöjä yhdessä.

3. Perusopetuksen vuosiluokat 1–2 (6 op)

Opintojaksolla tarkastellaan kielellisen tietoisuuden, monilukutaidon ja ajattelun taitojen edistämistä. Osallistujat syventävät tietojaan lukitaitojen oppimisen vaiheista ja vaikeuksista, opetusmenetelmistä ja oppimista tukevista menetelmistä (mm. draama) myös teknologian avulla. Opintojaksolla tarkastellaan leikillisen ja kielellisesti rikkaan monialaisen teksti- ja kieliympäristön merkitystä kiinnostuksen herättämisessä tekstien tarkasteluun, tutkimiseen, tulkitsemiseen ja tuottamiseen. Ymmärtämisen strategioita ja opettajan tapoja tukea sanavarantoa tarkastellaan mm. arjen kielenkäyttötilanteiden ja lastenkirjallisuuden avulla. Opettajia tuetaan monialaisten oppimiskokonaisuuksien rakentamisessa ja opetuksen eriyttämisessä (mm. lukivaikeus, monikieliset lapset, S2-opetus). Lukitaitojen edistymistä tarkastellaan osana kielellistä kehitystä ja kannustavaa arviointia. Toteutus perustuu opiskeluun pedagogisessa verkko-oppimisympäristössä, lähiopetukseen, verkkotutorointiin ja oppimistehtäviin. Koulu-/aluekohtaiset ryhmät kokeilevat sisältöjä yhdessä.

4. Perusopetuksen vuosiluokat 3‒6 (6 op)

Opintojaksolla tuetaan opettajien pedagogista sekä aineenhallinnallista valmiutta tukea motivoivasti ja eriyttäen oppilaiden luku- ja kirjoitustaidon sujuvoitumista ja lukijaksi kiinnittymistä, monilukutaitoa ja ymmärtämisen strategioita tekstien tulkinnassa ja tuottamisessa yksilöinä ja yhdessä. Opettajia innostetaan ohjaamaan ilmaisua sekä kirjallisuuden ja tekstien käyttöä monimediaisissa tekstiympäristöissä ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa huomioiden oppilaiden kielellinen ja kulttuuri-identiteetti sekä yksilöllinen eriyttäminen (mm. lukivaikeus, monikieliset lapset, S2-opetus). Opintojaksolla perehdytään opettajien mahdollisuuksiin tukea oppilaiden kielitietoa sekä kriittistä tiedonhakua ja vaikutusmahdollisuuksia teknologian avulla. Arvioinnissa huomioidaan jatkuva palaute ja oppilaiden reflektio. Toteutus perustuu opiskeluun pedagogisessa verkko-oppimisympäristössä, lähiopetukseen, verkkotutorointiin ja oppimistehtäviin. Koulu-/aluekohtaiset ryhmät kokeilevat sisältöjä yhdessä.

5. Perusopetuksen vuosiluokat 7‒9 (6 op)

Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa: Koulutusosiossa tuetaan monimuotoisten, puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien tulkitsemisen, tuottamisen ja arv101nnin ohjaamisen taitoja. Keskitytään erityisesti tekstien tulkintastrategioiden, kriittisen lukemisen sekä tekstien tuottamisprosessin ohjaamiseen sekä oppilaita innostavien tekstien ja oppimisympäristöjen hyödyntämiseen. Kaikissa sisällöissä on lähtökohtana oppilaiden monikielisyyden huomioiminen sekä koulukielen oppimisen tukeminen. Syvennetään osallistujien valmiuksia tukea oppijoita, joilla on lukivaikeuksia tai muita oppimisen haasteita. Keskeistä on myös formatiiviseen, oppimisprosessin aikaiseen palautteeseen ja arviointiin ohjaaminen. Toteutus perustuu opiskeluun pedagogisessa verkko-oppimisympäristössä, lähiopetukseen, verkkotutorointiin ja oppimistehtäviin. Koulu-/aluekohtaiset ryhmät kokeilevat sisältöjä yhdessä.

6. Lukiokoulutus (6 op)

Opintojaksolla syvennetään monimuotoisten, puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien tulkitsemisen, tuottamisen ja arvioinnin ohjaamisen taitoja. Keskitytään erityisesti tiedon hankinnan ja hallinnan taitojen, aineistojen pohjalta kirjoittamisen ja jatko-opintovalmiuksia kehittävien tekstitaitojen ohjaamiseen nykyaikaisia oppimisympäristöjä hyödyntäen. Perehdytään digitaalisen ylioppilaskokeen tehtävätyyppeihin. Kaikissa sisällöissä on lähtökohtana oppilaiden monikielisyyden huomioiminen sekä koulukielen oppimisen tukeminen. Syvennetään osallistujien valmiuksia tukea oppijoita, joilla on oppimisvaikeuksia tai muita oppimisen haasteita. Keskeistä on myös formatiiviseen, oppimisprosessin aikaiseen palautteeseen ja arviointiin ohjaaminen. Toteutus perustuu opiskeluun pedagogisessa verkko-oppimisympäristössä, lähiopetukseen, verkkotutorointiin ja oppimistehtäviin. Koulu-/aluekohtaiset ryhmät kokeilevat sisältöjä yhdessä.

7. Ammatillinen koulutus (6 op)

Opintojaksolla kartoitetaan aluksi opettajien osaamistarpeita ja koulutuksen sisältöjä painotetaan sen mukaisesti. Opintojaksolla syvennetään osallistujien valmiuksia ohjata monimuotoisten, puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien tulkitsemista, tuottamista ja arviointia. Erityisesti painotetaan lukitaitoja opiskelutaitona jatko-opintovalmiuksien näkökulmasta sekä ammatti-alan opiskelun ja työelämän vaatimusten mukaisten tekstien tulkitsemis- ja tuottamisprosessien yksilö- ja ryhmäohjausta erilaisissa oppimisympäristöissä. Syvennetään osallistujien valmiuksia tukea oppijoita, joilla on lukivaikeuksia tai muita oppimisen haasteita. Lisäksi syvennetään osallistujien osaamista käyttää monikielisyyttä resurssina. Toteutus perustuu opiskeluun pedagogisessa verkko-oppimisympäristössä, lähiopetukseen, verkkotutorointiin ja oppimistehtäviin. Koulu-/aluekohtaiset ryhmät kokeilevat sisältöjä yhdessä.

Jokaisella paikkakunnalla järjestettiin saman koulutuspäivän aikana kaikkien kasvatus- ja koulutusmuotojen lähiopetusta. Poikkeuksena Jyväskylä ja Helsinki, joissa koulutuspäiviä oli useampi. Koulutuspäivät olivat:

 • Turku, 17.1.2019 ja 30.3.2019 klo 9–15
 • Tampere, 18.1.2019 klo 9–15 ja 29.3.2019 klo 9–15
 • Oulu, 26.1.2019 ja 5.4.2019 klo 9–15
 • Vaasa, 8.2.2019 ja 6.4.2019 klo 9–15
 • Kuopio, 22.2.2019 ja 11.4.2019 klo 9–15
 • Joensuu, 23.2.2019 ja 12.4.2019 klo 9–15
 • Seinäjoki, 7.2.2019 ja 27.4.2019 klo 9–15
 • Rovaniemi, 25.1.2019 ja 4.4.2019 klo 9–15
 • Jyväskylä, 11.1.2019 (varhaiskasvatus ja esiopetus, 1.–2. lk, 7.–9. lk ja ammatillinen koulutus) tai 12.1.2019 (3.–6. lk ja lukio) sekä 28.3.2019 (kaikki kasvatus- ja koulutusmuodot) klo 9–15
 • Helsinki, 8.3.2019 (varhaiskasvatus ja esiopetus, 1.–2. lk, 7.–9. lk) tai 9.3.2019 (3.–6. lk, lukio ja ammatillinen koulutus) sekä 26.4.2019 (kaikki kasvatus- ja koulutusmuodot) / vaihtoehtoinen päivä 25.4.2019 (varhaiskasvatus, esiopetus ja 1.-6. lk)
 • Verkkokoulutus 1.3.–15.1.2020