Osio 3. Valinnaiset opintojaksot (3 x 2 op)

Tässä osiossa osallistuja valitsee kolme valinnaista opintojaksoa (3 x 2 op) alla olevista vaihtoehdoista. Kunkin opintojakson voi opiskella joko monimuoto-opintoina tai kokonaan verkossa.

Monimuoto-opintoihin sisältyy verkko-opiskelun lisäksi yksi lähikoulutuspäivä. Opintojaksot toteutetaan vuosina 2021–2022.

Osio 3. Valinnaiset opintojaksot (3 x 2 op):

Osio 3. Valinnaisten opintojaksojen kuvaukset:

Kielenkehityksen vaikeudet varhaislapsuudessa (2 op)

Opintojaksolla tarkastellaan kielellistä kehitystä varhaislapsuudessa. Keskeisiä sisältöjä ovat kielenkehityksen vaikeuksien erilaiset ilmenemismuodot ja taustatekijät, kehityksen arviointi sekä kehityksen ja oppimisen tukemisen keinot varhaiskasvatuksessa. Opintojaksolla käsitellään myös monikielisten lasten kielenkehitystä ja kielenkehityksen tukemista. Lisäksi opitaan havainnoimaan lasten valmiuksia ja taitoja kielen eri osa-alueilla, eri ikä- ja kehitysvaiheissa sekä ymmärtämään puhutun ja kirjoitetun kielen välisiä yhteyksiä. Erityistä huomiota kiinnitetään luku- ja kirjoitustaidon kehitykseen liittyviin kielellisiin riskitekijöihin ja varhaisen puuttumisen merkitykseen. Opintojakson yhtenä keskeisenä tavoitteena on oppia tunnistamaan kielenkehitykseen liittyviä vaikeuksia. Lisäksi opitaan tukemaan kielellisiä taitoja oppimisessa ja vuorovaikutuksessa.

Lukemisen ja kirjoittamisen valmiudet ja vaikeudet (esiopetus, luokat 1–6) (2 op)

Opintojakson perustana on tutkimukseen pohjaava kehityksellinen näkökulma lukemaan ja kirjoittamaan oppimiseen ja opettamiseen suomen kielessä. Sisällöissä painottuvat kielellisten valmiuksien sekä luku- ja kirjoitustaitojen kehitys, puhutun ja kirjoitetun kielen kehityksen väliset yhteydet sekä lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksien varhaiset piirteet ja niiden ilmenemismuodot. Erityisesti painotetaan lukemisen tarkkuuden ja oikeinkirjoituksen sekä lukemisen ja kirjoittamisen sujuvuuden kehityksen tukemista. Opintojaksolla käsitellään menetelmiä ja keinoja vaikeuksien yksilöllisen luonteen tunnistamiseen, taitojen kehityksen seurantaan sekä niiden tukemiseen tukivastemallia hyödyntäen. Sisällöissä korostuvat myös luetun ymmärtämisen ja tuottavan kirjoittamisen sekä lukemisen ja kirjoittamisen motivaation ja myönteisen oppijaminäkuvan ja minäuskomusten tukeminen.

Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet (7.–9. lk, lukio ja ammatillinen koulutus) (2 op)

Opintojakson perustana on tutkimukseen pohjaava kehityksellinen näkökulma lukemaan ja kirjoittamaan oppimiseen suomen kielessä. Sisällöissä korostuvat luku- ja kirjoitustaitojen kehityksen seuranta ja arviointi, luetun ymmärtämisen ja tuottavan kirjoittamisen harjaannuttaminen sekä opiskelutaitojen, motivaation sekä myönteisen oppijaminäkuvan ja minäuskomusten tukeminen. Erityisesti painotetaan tuen tarpeen tunnistamista ja monimuotoisen oppimisen tuen järjestämistä tukivastemallia hyödyntäen. Opintojaksolla käsitellään kunkin koulutusasteen erityiskysymyksiä, kuten lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksien huomioimista opintojen aikana ja ylioppilaskirjoituksissa sekä oman alan ja työelämän kannalta keskeisten kirjoitetun kielen taitojen tukemista ammatillisissa opinnoissa ja jatko-opinnoissa.

Lukemisen ja kirjoittamisen valmiudet ja vaikeudet: täydentävä osio  (2 op)

Lukemisen ja kirjoittamisen valmiuksien ja vaikeuksien täydentävän opintojakson perustana on tutkimukseen pohjaava kehityksellinen näkökulma lukemaan ja kirjoittamaan oppimiseen suomen kielessä. Opintojaksolla syvennetään ymmärrystä lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksien neuropsykologisesta ja kielellisestä taustasta, oppimisen tuen menetelmien ja keinojen perusteista sekä tutkimustiedon soveltamisesta käytäntöön taitotasoittain ja -alueittain koulutusasteesta riippumatta. Sisällöissä hyödynnetään uusimpien suomalaisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden tuloksia ja tuotoksia. Erityisesti painotetaan tuen tarpeen tunnistamista ja monimuotoisen oppimisen tuen järjestämistä tukivastemallia hyödyntäen. Lisäksi tuetaan moniammatillisten työparien ja -ryhmien yhteistyön kehittämistä.

Lasten- ja nuortenkirjallisuus ja sanataide (2 op)

Opintojaksolla tutustutaan lasten- ja nuortenkirjallisuuden ajankohtaisiin ja ajattomiin ilmiöihin, sanataidekasvatukseen sekä sadutuksen käyttömahdollisuuksiin kaikilla kasvatus- ja koulutusasteilla. Sisältöjä tarkastellaan lasten- ja nuortenkirjallisuuden lajien sekä monimuotoisten tekstien kautta. Osallistujat perehtyvät sanataiteen ja sadutuksen menetelmiin sekä keinoihin, joilla voidaan tukea lasten ja nuorten lukuharrastusta ja kirjoitusintoa. Lisäksi tutustutaan lasten ja nuorten itsensä tuottamaan kirjallisuuteen sekä kirjaston ja tieto- ja viestintäteknologian monipuolisiin käyttömahdollisuuksiin.

Tieto- ja viestintäteknologia luku- ja kirjoitustaidon oppimisen tukena (2 op)

Opintojaksolla tuetaan opettajan taitoja edistää lukemaan ja kirjoittamaan oppimista, monilukutaitoa ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamista kaikilla kasvatus- ja koulutusasteilla tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen. Opintojaksolla perehdytään tieto- ja viestintäteknologian käyttöön myös oppimisen välineenä ja tutustutaan erilaisiin sovelluksiin ja menetelmiin eri koulutusasteilla. Opintojaksolla perehdytään mm. kamerakynämenetelmään, digitaalisiin oppimisympäristöihin ja sähköisiin oppimisen arvioinnin työkaluihin teoriassa ja toiminnallisesti. Sisällöissä korostuvat monilukutaito, digitaalinen tarinankerronta, pelillisyys ja leikillisyys sekä oppijan aktiivinen toimijuus.

Uusi kirjoittaminen ja nettilukutaidot (2 op)

Tulevaisuuden tekstitaidot edellyttävät hyvien perusluku- ja kirjoitustaitojen lisäksi kriittistä ja laaja-alaista monilukutaitoa. Opintojaksolla perehdytään siihen, millaisia tekstitaitoja verkossa tarvitaan ja miten niitä voisi opettaa. Tarkastellaan medialukutaitoa ja nettilukutaitoja, joihin kuuluvat tekniset perustiedot ja -taidot, tiedonhaun ja -hallinnan tekstitaidot, digitaalisen sisällöntuotannon taidot, jakamisen ja yhteistyön taidot sekä turvataidot. Osallistujat saavat valmiuksia näiden taitojen ja tutkivan nettilukemisen ohjaamiseen ja eriyttämiseen. Opintojaksolla perehdytään uuteen kirjoittamiseen käsitteenä sekä digikirjoittamisen ja digitaalisen tarinankerronnan ohjaamiseen. Lisäksi saadaan ideoita kirjoittamisen ohjaamiseen työpajamenetelmällä. Opintojaksolla jaetaan ideoita motivoivaan ja yhteisölliseen tekstien tuottamiseen sekä vinkkejä keskittymistä tukevien työskentelytaitojen ohjaamiseen. 

Ohjelmointi osana ajattelutaitojen kehittymistä ja tuottavaa kirjoittamista (2 op)

Opintojaksolla perehdytään ohjelmoinnilliseen ajatteluun ja käytetään ohjelmointia osana luku- ja kirjoitustaidon oppimista ja opettamista. Opintojakso yhdistää ohjelmoinnin luovasti moninaisiin tekstitaitoihin. Keskiössä on tuottava monilukutaito. Opintojaksolla tutustutaan mm. ScratchJr- ja Scratch-ohjelmointisovelluksiin, BeeBot- ja BlueBot -robottien toimintoihin sekä tekstipohjaisen ohjelmoinnin perusteisiin eriyttäen sisältöä kasvatus- ja koulutusasteiden mukaisesti.

Ajattelutaidot ja lukion digitaalinen päättökoe (2 op)

Opintojaksolla perehdytään ajattelutaitojen ja tekstitaitojen kehittymisen tukemiseen lukio-opintojen aikana. Lisäksi syvennytään ylioppilastutkinnon digitaalisen äidinkielen kokeen tavoitteisiin, tehtäviin, monimuotoisiin aineistoihin ja arviointikriteereihin. Opintojakson aikana syvennetään ymmärrystä tekstitaidoista ja niiden yhteydestä ajattelun taitoihin sekä vahvistetaan näiden taitojen ohjaamisen ja opettamisen osaamista. Lisäksi tuetaan opettajien arviointiosaamista käytännön arviointiharjoitusten ja vertaiskeskustelujen avulla.

Oppimisen tukeminen monikielisessä ryhmässä ja S2-opetus (2 op)

Opintojaksolla perehdytään siihen, miten eri oppiaineissa tuetaan monikielisten oppijoiden sisältötiedon, taitojen ja kielen limittäistä oppimista. Osallistujat syventävät ymmärrystään kielitaidon luonteesta ja eri oppiaineiden tavoista rakentaa tietoa ja taitoa. Lisäksi osallistujat pääsevät kehittämään kykyään huomioida oppijan suomen kielen taito ja erilaiset monikieliset resurssit opetuksen suunnittelussa ja oppimisen tukemisessa niin eri tiedonalojen kuin erilaisten sosiaalisten tilanteiden osalta (mm. S2-opetus). Monikielisyyden merkitystä tarkastellaan oppimisen, oppimistulosten sekä identiteetin rakentumisen näkökulmista. Opintojakson sisältöjä painotetaan opettajien osaamistarpeiden mukaisesti alkukartoituksen pohjalta.

Monilukutaidon opettaminen eri oppiaineissa (2 op)

Opintojaksolla tuetaan opettajien valmiuksia opettaa eri oppiaineiden eli tiedonalojen kieltä ja tekstitaitoja. Lisäksi vahvistetaan opettajien tietoisuutta eri tiedonalojen tekstitaidoista osana tiedonmuodostusta ja kriittiseen ajatteluun ohjaamista. Osallistujat perehtyvät tiedonalojen tekstitaitojen ohjaamiseen muun muassa tutkivan oppimisen ja genrepedagogisen lähestymistavan kautta. Lisäksi opintojakso antaa työkaluja siihen, miten erilaisten opiskelutekstien ymmärtämistä voi ohjata. Opintojaksolla tarkastellaan myös eri tiedonalojen sisältöjen ja tekstitaitojen arvioinnin kysymyksiä. Opettajat pääsevät vertailemaan eri oppiaineiden kieltä, tekstejä ja tekstitoimintaa sekä työstämään ja toteuttamaan pienimuotoisia opetuskokeiluja työyhteisöissään. Opintojakso voidaan tarvittaessa kohdentaa kouluaste- ja/tai oppiainekohtaisesti.

Saamen kielen luku- ja kirjoitustaidon oppiminen (2 op) / Sámegiela lohkan- ja čállindáiddu doarjun (2 oč)

Opintojakson lähtökohtana on saamen luku- ja kirjoitustaidon asema saamelaisen kulttuurin ytimenä sekä oman kieli- ja kulttuuritaustan arvostuksen tukeminen. Kirjoitetun kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä tarkastellaan alkuopetuksesta aikuisikään. Taidon varhaiskehityksen osalta painopiste on saamen kielen erityispiirteissä lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen ja opettamisen näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan pääosin valtakieleen pohjaavien materiaalien ja keinojen soveltuvuutta saamenkielisen oppimisen arviointiin ja tukemiseen. Koulutuksessa käsitellään myös vähemmistökielen asemaan liittyviä kysymyksiä erilaisten tekstityylien ja -kontekstien tulkinnassa ja tuottamisessa sekä valtakunnanrajat ylittäviä kielen asemaan liittyviä kysymyksiä kielistä ja murteista. Sisältönä on myös monikielisyyden rooli luku- ja kirjoitustaidon oppimisessa. Opintojakso on mahdollista suorittaa ainoastaan verkko-opintoina.

Sámegiela lohkan- ja čállindáiddu oahppoovttadagas vuolggasadjin lea doarjut oahppiid girjás giella- ja kulturduogážiid. Čállon giela oahppama ja oahpahusa gažaldagat guorahallojuvvojit álgooahpahusas rávesolbmo oahpahussii gitta. Kurssas lea deaddu álgooahpahusas erenomážit lohkama ja čállima oahppama ja oahpahusa iešvuođain. Dasa lassin guorahallojuvvo vejolašvuođat heivehit váldogielain dahkkon materiálaid ja vugiid sámegielat oahpahusa árvvoštallamii ja doarjumii. Oahppoovttadagas dulkot vehádatgiela sajádaga iešguđet teakstašlájain ja -konteavsttain. Lassin geahččat, mo riikarájáid, suopmaniid ja gielladiliid galgat váldit vuhtii oahpahusas. Sisdoallun lea maiddái máŋggagielatvuođa váikkuhus lohkan- ja čállindáiddu oahppamii. Studeren dáhpáhuvvá pedagogalaš neahttabirrasis. Lassin oahppoovttadagat lea lagašoahpahus ja bargobihtát maid oasseváldit válljejit iežaset beroštumiid vuođul.