Osio 2. Kasvatus- ja koulutusmuotojen erityispiirteet (6 op)

LUKILOKI-koulutuksen toisessa osiossa syvennytään eri kasvatus- ja koulutusmuotojen erityispiirteisiin luku- ja kirjoitustaidon näkökulmasta. Tässä osiossa osallistuja valitsee alla olevista opintojaksoista yhden kuuden opintopisteen opintojakson.

2. Osion opintojaksot:

Opiskelu perustuu monipuoliseen ohjattuun ja itsenäiseen työskentelyyn pedagogisessa verkkoympäristössä. Monimuotototeutukseen sisältyy kaksi koulutuspäivää, jotka järjestetään webinaareina.

Opintojakso on mahdollista opiskella myös kokonaan verkossa.

2. osion opintojaksojen kuvaukset:

Varhaiskasvatus ja esiopetus (6 op)

Opintojaksolla tarkastellaan kielellisen kehityksen, kielitietoisuuden, kieli-identiteetin ja monilukutaidon edistämistä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Opintojaksolla tutustutaan tutkimusperustaiseen tietoon kielen kehityksen vaiheista ja vaikeuksista, lapsuusiän moninaisista teksti- ja kieliympäristöistä, lastenkirjallisuudesta, luku- ja kirjoitustaidon oppimisen valmiuksien kehityksestä ja niitä tukevista menetelmistä.

Monilukutaidon osalta huomioidaan kuvien, kuvallisten esitysten ja tekstien havainnoiminen, arvioiminen, tuottaminen ja tulkitseminen hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa, multimodaalisia materiaaleja ja vaihtelevia toimintaympäristöjä. Tuottamisessa hyödynnetään leikillisiä, monitaiteisia ja lapsilähtöisiä lähestymistapoja, kuten draamaa ja sanataidetta. Keskeisiä sisältöjä ovat monikielisyyttä ja varhaista kielen oppimista tukeva ja rikastava oppimisympäristö sekä S2-opetus.

Perusopetuksen vuosiluokat 1–2 (6 op)

Opintojaksolla vahvistetaan tutkimusperusteista tietoa luku- ja kirjoitustaidon perusteiden oppimisesta ja taitojen oppimista tukevista ja motivoivista opetusmenetelmistä. Sisällöissä tarkastellaan kielellistä tietoisuutta, leikillisen ja kielellisesti rikkaan monialaisen teksti- ja kieliympäristön sekä tieto- ja viestintäteknologian merkitystä luku- ja kirjoitustaidolle sekä monilukutaidon edistämiselle tekstien tarkastelussa, tutkimisessa, tulkitsemisessa ja tuottamisessa. Perehdytään draaman käyttöön, monialaisten oppimiskokonaisuuksien rakentamiseen ja opetuksen eriyttämiseen (mm. lukutaitoiset lapset, lapset, joilla on lukemisen vaikeutta, monikieliset lapset). Taitojen edistymistä tarkastellaan osana kannustavaa ja vastavuoroista luku- ja kirjoitustaidon oppimisprosessin seurantaa ja arviointia.

Perusopetuksen vuosiluokat 3‒6 (6 op)

Opintojaksolla vahvistetaan opettajien pedagogisia valmiuksia tukea oppilaiden luku- ja kirjoitustaidon sujuvoitumista, luetun ymmärtämistä ja lukustrategioita, tekstin tuottamisen taitoja sekä lukijaksi ja kirjoittajaksi kasvua. Erityisesti keskitytään monilukutaitoon tekstien tulkinnassa ja tuottamisessa yksilöinä ja yhdessä muiden kanssa monipuolisin menetelmin hyödyntäen mm. tieto- ja viestintäteknologiaa ja draamaa. Tuetaan opettajien valmiuksia ohjata viestintätaitoja sekä kirjallisuuden ja tekstien käyttöä monimediaisissa tekstiympäristöissä ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Perehdytään, kuinka tukea oppilaiden lukimotivaatiota, osallisuutta, kielitietoa sekä kieli- ja kulttuuri-identiteettiä laajenevissa oppimisympäristöissä. Perehdytään formatiiviseen, oppimisprosessin aikaiseen vuorovaikutteiseen palautteeseen ja arviointiin.

Perusopetuksen vuosiluokat 7‒9 (6 op)

Opintojaksolla tuetaan monimuotoisten, puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien tulkitsemisen, tuottamisen ja arvioinnin ohjaamisen taitoja. Erityisesti keskitytään tekstien tulkintastrategioiden, kriittisen lukemisen ja erilaisten tekstien tuottamisprosessien ohjaamiseen sekä oppilaita innostavien tekstien ja oppimisympäristöjen hyödyntämiseen yläkoulussa. Sisällöissä lähtökohtana on kielitietoinen toimintakulttuuri, jossa tuetaan kaikkien oppijoiden koulukielen oppimista sekä monikielisyyttä ja suomen kielen oppimista toisena kielenä. Opintojaksolla vahvistetaan osallistujien valmiuksia tukea oppijoita, joilla on lukivaikeuksia tai muita oppimisen haasteita. Keskeistä on myös formatiiviseen, oppimisprosessin aikaiseen palautteeseen ja arviointiin ohjaaminen.

Lukiokoulutus (6 op)

Opintojaksolla syvennetään monimuotoisten, puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien tulkitsemisen, tuottamisen ja arvioinnin ohjaamisen taitoja. Erityisesti keskitytään tiedonhankinnan ja -hallinnan taitojen, aineistojen pohjalta kirjoittamisen ja jatko-opintovalmiuksia kehittävien tekstitaitojen ohjaamiseen erilaisia oppimisympäristöjä hyödyntäen. Sisällöissä lähtökohtana on kielitietoinen toimintakulttuuri, jossa tuetaan kaikkien oppijoiden koulukielen oppimista sekä monikielisyyttä ja suomen kielen oppimista toisena kielenä. Opintojaksolla vahvistetaan osallistujien valmiuksia tukea oppijoita, joilla on lukivaikeuksia tai muita oppimisen haasteita. Keskeistä on myös formatiiviseen, oppimisprosessin aikaiseen palautteeseen ja arviointiin ohjaaminen.

Ammatillinen koulutus (6 op)

Opintojaksolla syvennetään osallistujien valmiuksia ohjata monimuotoisten, puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien tulkitsemista, tuottamista ja arviointia. Erityisesti painotetaan ammattialan tekstitaitoja ja lukitaitoja opiskelutaitona jatko-opintovalmiuksien näkökulmasta. Perehdytään työelämän vaatimusten mukaisten tekstien tulkitsemis- ja tuottamisprosessien ohjaamiseen erilaisissa oppimisympäristöissä sekä oppimista tukevaan ja kannustavaan vuorovaikutteiseen palautteeseen ja arviointiin. Sisällöissä lähtökohtana on kielitietoinen toimintakulttuuri, jossa tuetaan kaikkien oppijoiden koulukielen oppimista sekä monikielisyyttä ja suomen kielen oppimista toisena kielenä. Opintojaksolla vahvistetaan osallistujien valmiuksia tukea oppijoita, joilla on lukivaikeuksia tai muita oppimisen haasteita.