Osio 1. Luku- ja kirjoitustaidon opetuksen ja oppimisen jatkumo (kaikille yhteinen opintojakso 3 op)

LUKILOKI-koulutuksen ensimmäisellä opintojaksolla tarkastellaan jatkumoa lasten ja nuorten luku- ja kirjoitustaidon ja viestinnän opetuksen tukemisessa ja kehittämisessä nykyisten opetussuunnitelmien sekä kansallisten (mm. Alkuportaat, BRAIN) ja kansainvälisten (mm. PIRLS, PISA) tutkimusten pohjalta.

Opintojakson osallistujat perehtyvät erilaisiin pedagogisiin lähestymistapoihin tukea luku- ja kirjoitustaidon kehitystä sekä siihen, miten esimerkiksi monikielisyys, lukivaikeudet ja motivaatio vaikuttavat luku- ja kirjoitustaidon oppimisprosesseihin. Opintojakso antaa työkaluja moniammatillisen yhteistyön kehittämiseen opetuksen yksilöllistämisessä ja monikielisten lasten tukemisessa. 

Osallistujat syventyvät nykyisissä opetussuunnitelmissa keskeisiin käsitteisiin, monilukutaitoon ja kielitietoiseen toimintakulttuuriin, teoreettisesti ja käytännön esimerkkien kautta. Lisäksi perehdytään siihen, millaista on hankkia, tulkita, tuottaa ja arvioida tietoa monimuotoisesti esimerkiksi digitaalisten tekstien ja välineiden avulla. Osallistujat saavat valmiuksia tukea oppimista monipuolisesti ja arvioida formatiivisesti luku- ja kirjoitustaitojen kehitystä. 

Opiskelu perustuu monipuoliseen ohjattuun ja itsenäiseen työskentelyyn pedagogisessa verkkoympäristössä.