ILMOITTAUTUMINEN

Tervetuloa ilmoittautumaan mukaan maksuttomaan Luku- ja kirjoitustaidon opetuksen ja oppimisen LUKILOKI-koulutusohjelmaan! Tutustuthan ennen ilmoittautumista koulutussisältöihin Koulutusohjelma-sivulla sekä alla oleviin ilmoittautumisohjeisiin. Jos olet osallistunut LUKILOKI-koulutukseen aiemmin, huomasithan että sisällöt ovat pääosin samankaltaiset. Huomioithan myös, että ilmoittautuminen on sitova. 

Ilmoittautuminen sisältää ne valinnaiset opintojaksot, joissa on vielä paikkoja jäljellä. Aiemmasta poiketen voit nyt valita myös yksittäisiä opintojaksoja. Opiskeluajat on ilmoitettu alla olevalla lomakkeella opintojaksojen kohdalla. Voit ilmoittautua seuraaville opintojaksoille:

 • Osio 1. Luku- ja kirjoitustaidon opetuksen ja oppimisen jatkumo (3 op)
 • Osio 2. Kasvatus- ja koulutusmuotojen erityispiirteet (6 op)
 • Ajattelutaidot ja lukion digitaalinen päättökoe (2 op)
 • Lasten- ja nuortenkirjallisuus ja sanataide (2 op)
 • Monilukutaidon opettaminen eri oppiaineissa (2 op)
 • Ohjelmointi osana ajattelutaitojen kehittymistä ja tuottavaa kirjoittamista (2 op)
 • Saamen kielen luku- ja kirjoitustaidon oppiminen/ Sámegiela lohkan- ja čállindáiddu doarjun (2 op)
 • Uusi kirjoittaminen ja nettilukutaidot (2 op)

Ilmoittautumisohjeet

 • Paikkoja on rajallinen määrä, ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Pidätämme oikeuden rajata osallistujamääriä sekä paikkakuntakohtaisesti että kasvatus- ja koulutusastekohtaisesti.
 • Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukion ja ammatillisen koulutuksen työssä olevalle opetushenkilöstölle. Opetushallituksen kustantama koulutus on osallistujille maksuton.
 • Ilmoittautuminen on sitova. Jos valitset webinaareja tai lähikoulutuspäiviä valinnaisille opintojaksoillesi, varmistathan siis, että valinnaisten koulutuspäivät sopivat kalenteriisi. Näet päivät ja vaihtoehdot ilmoittautumislomakkeelta. Koulutuspäivät alkavat pääsääntöisesti klo 9.00 ja päättyvät klo 15.00. Jos kuitenkin joudut pakottavasta syystä perumaan osallistumisesi tai et pääse koulutuspäivään tai webinaariin, ilmoitathan siitä viipymättä, jotta voimme ottaa tilallesi toisen osallistujan varasijalta: lukiloki@jyu.fi
 • Ilmoittauduttuasi saat heti automaattisen vahvistusviestin sähköpostiisi ilmoittautumisesi vastaanottamisesta. Jos et saa sähköpostia, tarkista roskapostikansiosi. Jos sielläkään ei ole vahvistusta, ota yhteyttä: lukiloki@jyu.fi
 • Tarkemmat ohjeet osallistumiseen lähetetään kutsuviestissä sähköpostitse. Jos et saa kutsuviestiä ennen opintojakson alkua, tarkista ensin roskapostisi, ja jos viestiä ei löydy, ota yhteyttä: lukiloki@jyu.fi
 • Pidätämme oikeuden muutoksiin koulutuspäivien toteutuksessa perustellusta syystä.

Ilmoittautuminen LUKILOKI-koulutukseen

Tähdellä * merkityt kentät ovat pakollisia.
Jos toimit aineenopettajana, niin vastaathan myös kahteen seuraavaan  kysymykseen

Valitse alta haluamasi opintojaksot

Voit ilmoittautua yksittäisille opintojaksoille kiinnostuksesi mukaan. Opiskeluajat on ilmoitettu kunkin opintojakson kohdalla.
Opiskelu perustuu monipuoliseen ohjattuun ja itsenäiseen työskentelyyn pedagogisessa verkkoympäristössä. Verkkototeutukseen ei sisälly webinaareja. LUKILOKI-koulutuksen ensimmäisellä opintojaksolla tarkastellaan jatkumoa lasten ja nuorten luku- ja kirjoitustaidon ja viestinnän opetuksen tukemisessa ja kehittämisessä nykyisten opetussuunnitelmien sekä kansallisten (mm. Alkuportaat, BRAIN) ja kansainvälisten (mm. PIRLS, PISA) tutkimusten pohjalta. Opintojakson osallistujat perehtyvät erilaisiin pedagogisiin lähestymistapoihin tukea luku- ja kirjoitustaidon kehitystä sekä siihen, miten esimerkiksi monikielisyys, lukivaikeudet ja motivaatio vaikuttavat luku- ja kirjoitustaidon oppimisprosesseihin. Opintojakso antaa työkaluja moniammatillisen yhteistyön kehittämiseen opetuksen yksilöllistämisessä ja monikielisten lasten tukemisessa. Osallistujat syventyvät nykyisissä opetussuunnitelmissa keskeisiin käsitteisiin, monilukutaitoon ja kielitietoiseen toimintakulttuuriin, teoreettisesti ja käytännön esimerkkien kautta. Lisäksi perehdytään siihen, millaista on hankkia, tulkita, tuottaa ja arvioida tietoa monimuotoisesti esimerkiksi digitaalisten tekstien ja välineiden avulla. Osallistujat saavat valmiuksia tukea oppimista monipuolisesti ja arvioida formatiivisesti luku- ja kirjoitustaitojen kehitystä.
Opintojakso on jaettu eri kasvatus- ja koulutusmuotojen mukaan. Voit valita itsellesi sopivimman yllä olevasta valikosta. Opiskelu perustuu monipuoliseen ohjattuun ja itsenäiseen työskentelyyn pedagogisessa verkkoympäristössä. Verkkototeutukseen ei sisälly webinaareja. Luen opintojaksojen kuvaukset Koulutusohjelma-sivulta: https://lukiloki.jyu.fi/koulutusohjelma/osio2/
Tämä opintojakso on suunnattu luokkien 1–7, lukion ja ammatillisen koulutuksen opettajille. Opintojaksolla tuetaan opettajien valmiuksia opettaa eri oppiaineiden eli tiedonalojen kieltä ja tekstitaitoja. Lisäksi vahvistetaan opettajien tietoisuutta eri tiedonalojen tekstitaidoista osana tiedonmuodostusta ja kriittiseen ajatteluun ohjaamista. Osallistujat perehtyvät tiedonalojen tekstitaitojen ohjaamiseen muun muassa tutkivan oppimisen ja genrepedagogisen lähestymistavan kautta. Lisäksi opintojakso antaa työkaluja siihen, miten erilaisten opiskelutekstien ymmärtämistä voi ohjata. Opintojaksolla tarkastellaan myös eri tiedonalojen sisältöjen ja tekstitaitojen arvioinnin kysymyksiä. Opettajat pääsevät vertailemaan eri oppiaineiden kieltä, tekstejä ja tekstitoimintaa sekä työstämään ja toteuttamaan pienimuotoisia opetuskokeiluja työyhteisöissään. Opintojakso voidaan tarvittaessa kohdentaa kouluaste- ja/tai oppiainekohtaisesti.
Opintojaksolla tutustutaan lasten- ja nuortenkirjallisuuden ajankohtaisiin ja ajattomiin ilmiöihin, sanataidekasvatukseen sekä sadutuksen käyttömahdollisuuksiin kaikilla kasvatus- ja koulutusasteilla. Sisältöjä tarkastellaan lasten- ja nuortenkirjallisuuden lajien sekä monimuotoisten tekstien kautta. Osallistujat perehtyvät sanataiteen ja sadutuksen menetelmiin sekä keinoihin, joilla voidaan tukea lasten ja nuorten lukuharrastusta ja kirjoitusintoa. Lisäksi tutustutaan lasten ja nuorten itsensä tuottamaan kirjallisuuteen sekä kirjaston ja tieto- ja viestintäteknologian monipuolisiin käyttömahdollisuuksiin.
Tämä opintojakso on suunnattu lukion opettajille. Opintojaksolla perehdytään ajattelutaitojen ja tekstitaitojen kehittymisen tukemiseen lukio-opintojen aikana. Lisäksi syvennytään ylioppilastutkinnon digitaalisen äidinkielen kokeen tavoitteisiin, tehtäviin, monimuotoisiin aineistoihin ja arviointikriteereihin. Opintojakson aikana syvennetään ymmärrystä tekstitaidoista ja niiden yhteydestä ajattelun taitoihin sekä vahvistetaan näiden taitojen ohjaamisen ja opettamisen osaamista. Lisäksi tuetaan opettajien arviointiosaamista käytännön arviointiharjoitusten ja vertaiskeskustelujen avulla.
Opintojakson lähipäivät ja webinaari on suunnattu erityisesti varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja luokkien 1–6 opettajille. Verkkototeutus sopii myös luokkien 7–9 ja toisen asteen opettajille. Opintojaksolla perehdytään ohjelmoinnilliseen ajatteluun ja käytetään ohjelmointia osana luku- ja kirjoitustaidon oppimista ja opettamista. Opintojakso yhdistää ohjelmoinnin luovasti moninaisiin tekstitaitoihin. Keskiössä on tuottava monilukutaito. Opintojaksolla tutustutaan mm. ScratchJr- ja Scratch-ohjelmointisovelluksiin, BeeBot- ja BlueBot -robottien toimintoihin sekä tekstipohjaisen ohjelmoinnin perusteisiin eriyttäen sisältöä kasvatus- ja koulutusasteiden mukaisesti.
Opintojakson lähtökohtana on saamen luku- ja kirjoitustaidon asema saamelaisen kulttuurin ytimenä sekä oman kieli- ja kulttuuritaustan arvostuksen tukeminen. Kirjoitetun kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä tarkastellaan alkuopetuksesta aikuisikään. Taidon varhaiskehityksen osalta painopiste on saamen kielen erityispiirteissä lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen ja opettamisen näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan pääosin valtakieleen pohjaavien materiaalien ja keinojen soveltuvuutta saamenkielisen oppimisen arviointiin ja tukemiseen. Koulutuksessa käsitellään myös vähemmistökielen asemaan liittyviä kysymyksiä erilaisten tekstityylien ja -kontekstien tulkinnassa ja tuottamisessa sekä valtakunnanrajat ylittäviä kielen asemaan liittyviä kysymyksiä kielistä ja murteista. Sisältönä on myös monikielisyyden rooli luku- ja kirjoitustaidon oppimisessa. Opintojakso on mahdollista suorittaa ainoastaan verkko-opintoina. Sámegiela lohkan- ja čállindáiddu oahppoovttadagas vuolggasadjin lea doarjut oahppiid girjás giella- ja kulturduogážiid. Čállon giela oahppama ja oahpahusa gažaldagat guorahallojuvvojit álgooahpahusas rávesolbmo oahpahussii gitta. Kurssas lea deaddu álgooahpahusas erenomážit lohkama ja čállima oahppama ja oahpahusa iešvuođain. Dasa lassin guorahallojuvvo vejolašvuođat heivehit váldogielain dahkkon materiálaid ja vugiid sámegielat oahpahusa árvvoštallamii ja doarjumii. Oahppoovttadagas dulkot vehádatgiela sajádaga iešguđet teakstašlájain ja -konteavsttain. Lassin geahččat, mo riikarájáid, suopmaniid ja gielladiliid galgat váldit vuhtii oahpahusas. Sisdoallun lea maiddái máŋggagielatvuođa váikkuhus lohkan- ja čállindáiddu oahppamii. Studeren dáhpáhuvvá pedagogalaš neahttabirrasis. Lassin oahppoovttadagat lea lagašoahpahus ja bargobihtát maid oasseváldit válljejit iežaset beroštumiid vuođul.
Tämä opintojakso on suunnattu luokkien 1–7, lukion ja ammatillisen koulutuksen opettajille. Tulevaisuuden tekstitaidot edellyttävät hyvien perusluku- ja kirjoitustaitojen lisäksi kriittistä ja laaja-alaista monilukutaitoa. Opintojaksolla perehdytään siihen, millaisia tekstitaitoja verkossa tarvitaan ja miten niitä voisi opettaa. Tarkastellaan medialukutaitoa ja nettilukutaitoja, joihin kuuluvat tekniset perustiedot ja -taidot, tiedonhaun ja -hallinnan tekstitaidot, digitaalisen sisällöntuotannon taidot, jakamisen ja yhteistyön taidot sekä turvataidot. Osallistujat saavat valmiuksia näiden taitojen ja tutkivan nettilukemisen ohjaamiseen ja eriyttämiseen. Opintojaksolla perehdytään uuteen kirjoittamiseen käsitteenä sekä digikirjoittamisen ja digitaalisen tarinankerronnan ohjaamiseen. Lisäksi saadaan ideoita kirjoittamisen ohjaamiseen työpajamenetelmällä. Opintojaksolla jaetaan ideoita motivoivaan ja yhteisölliseen tekstien tuottamiseen sekä vinkkejä keskittymistä tukevien työskentelytaitojen ohjaamiseen.

Tietosuojaseloste ja uutiskirjeen tilaus

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Uutiskirjeen kautta saan tietoa NMI:n ajankohtaisista aiheista, toiminnasta, koulutuksista ja julkaisuista. Tilaamalla hyväksyn NMIn tietosuojaselosteen.