Ilmoittautuminen vapaille paikoille

Tämä ilmoittautumislomake on tarkoitettu LUKILOKI-koulutuskokonaisuudessa jo mukana oleville.

Ilmoittautuminen on auki helmikuun ajan. Lomakkeella ovat opintojaksot, joissa on vielä vapaita paikkoja. Jos sinua kiinnostaa jokin opintojakso jota ei ole tässä mukana, ota yhteys: lukiloki@jyu.fi

Valitse alta haluamasi opintojaksot

Voit ilmoittautua yksittäisille opintojaksoille tai valita monta. Opintojakson voi opiskella joko kokonaan verkossa tai osallistua yhteen opintojaksoon kuuluvaan lähikoulutuspäivään tai webinaariin.
Opintojakson lähipäivät ja webinaari on suunnattu erityisesti varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja luokkien 1–6 opettajille. Verkkototeutus sopii myös luokkien 7–9 ja toisen asteen opettajille. Opintojaksolla perehdytään ohjelmoinnilliseen ajatteluun ja käytetään ohjelmointia osana luku- ja kirjoitustaidon oppimista ja opettamista. Opintojakso yhdistää ohjelmoinnin luovasti moninaisiin tekstitaitoihin. Keskiössä on tuottava monilukutaito. Opintojaksolla tutustutaan mm. ScratchJr- ja Scratch-ohjelmointisovelluksiin, BeeBot- ja BlueBot -robottien toimintoihin sekä tekstipohjaisen ohjelmoinnin perusteisiin eriyttäen sisältöä kasvatus- ja koulutusasteiden mukaisesti.
Tämä opintojakso on suunnattu luokkien 1–9, lukion ja ammatillisen koulutuksen opettajille. Tulevaisuuden tekstitaidot edellyttävät hyvien perusluku- ja kirjoitustaitojen lisäksi kriittistä ja laaja-alaista monilukutaitoa. Opintojaksolla perehdytään siihen, millaisia tekstitaitoja verkossa tarvitaan ja miten niitä voisi opettaa. Tarkastellaan medialukutaitoa ja nettilukutaitoja, joihin kuuluvat tekniset perustiedot ja -taidot, tiedonhaun ja -hallinnan tekstitaidot, digitaalisen sisällöntuotannon taidot, jakamisen ja yhteistyön taidot sekä turvataidot. Osallistujat saavat valmiuksia näiden taitojen ja tutkivan nettilukemisen ohjaamiseen ja eriyttämiseen. Opintojaksolla perehdytään monipuolisesti erilaisiin kirjoittamisen ohjaamisen ja opettamisen menetelmiin sekä jaetaan ideoita ja mahdollisuuksia motivoivaan tekstin tuottamiseen. Kirjoittamisen sosiaalinen näkökulma on myös vahvasti esillä.
Tämä opintojakso on suunnattu varhaiskasvatuksessa työskenteleville. Opintojaksolla tarkastellaan kielellistä kehitystä varhaislapsuudessa. Keskeisiä sisältöjä ovat kielenkehityksen vaikeuksien erilaiset ilmenemismuodot ja taustatekijät, kehityksen arviointi sekä kehityksen ja oppimisen tukemisen keinot varhaiskasvatuksessa. Opintojaksolla käsitellään myös monikielisten lasten kielenkehitystä ja kielenkehityksen tukemista. Lisäksi opitaan havainnoimaan lasten valmiuksia ja taitoja kielen eri osa-alueilla, eri ikä- ja kehitysvaiheissa sekä ymmärtämään puhutun ja kirjoitetun kielen välisiä yhteyksiä. Erityistä huomiota kiinnitetään luku- ja kirjoitustaidon kehitykseen liittyviin kielellisiin riskitekijöihin ja varhaisen puuttumisen merkitykseen. Opintojakson yhtenä keskeisenä tavoitteena on oppia tunnistamaan kielenkehitykseen liittyviä vaikeuksia. Lisäksi opitaan tukemaan kielellisiä taitoja oppimisessa ja vuorovaikutuksessa.
Tämä opintojakso on suunnattu lukion opettajille. Opintojaksolla perehdytään ajattelutaitojen ja tekstitaitojen kehittymisen tukemiseen lukio-opintojen aikana. Lisäksi syvennytään ylioppilastutkinnon digitaalisen äidinkielen kokeen tavoitteisiin, tehtäviin, monimuotoisiin aineistoihin ja arviointikriteereihin. Opintojakson aikana syvennetään ymmärrystä tekstitaidoista ja niiden yhteydestä ajattelun taitoihin sekä vahvistetaan näiden taitojen ohjaamisen ja opettamisen osaamista. Lisäksi tuetaan opettajien arviointiosaamista käytännön arviointiharjoitusten ja vertaiskeskustelujen avulla.
Opintojakson lähtökohtana on saamen luku- ja kirjoitustaidon asema saamelaisen kulttuurin ytimenä sekä oman kieli- ja kulttuuritaustan arvostuksen tukeminen. Kirjoitetun kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä tarkastellaan alkuopetuksesta aikuisikään. Taidon varhaiskehityksen osalta painopiste on saamen kielen erityispiirteissä lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen ja opettamisen näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan pääosin valtakieleen pohjaavien materiaalien ja keinojen soveltuvuutta saamenkielisen oppimisen arviointiin ja tukemiseen. Koulutuksessa käsitellään myös vähemmistökielen asemaan liittyviä kysymyksiä erilaisten tekstityylien ja -kontekstien tulkinnassa ja tuottamisessa sekä valtakunnanrajat ylittäviä kielen asemaan liittyviä kysymyksiä kielistä ja murteista. Sisältönä on myös monikielisyyden rooli luku- ja kirjoitustaidon oppimisessa. Opintojakso on mahdollista suorittaa ainoastaan verkko-opintoina. Sámegiela lohkan- ja čállindáiddu oahppoovttadagas vuolggasadjin lea doarjut oahppiid girjás giella- ja kulturduogážiid. Čállon giela oahppama ja oahpahusa gažaldagat guorahallojuvvojit álgooahpahusas rávesolbmo oahpahussii gitta. Kurssas lea deaddu álgooahpahusas erenomážit lohkama ja čállima oahppama ja oahpahusa iešvuođain. Dasa lassin guorahallojuvvo vejolašvuođat heivehit váldogielain dahkkon materiálaid ja vugiid sámegielat oahpahusa árvvoštallamii ja doarjumii. Oahppoovttadagas dulkot vehádatgiela sajádaga iešguđet teakstašlájain ja -konteavsttain. Lassin geahččat, mo riikarájáid, suopmaniid ja gielladiliid galgat váldit vuhtii oahpahusas. Sisdoallun lea maiddái máŋggagielatvuođa váikkuhus lohkan- ja čállindáiddu oahppamii. Studeren dáhpáhuvvá pedagogalaš neahttabirrasis. Lassin oahppoovttadagat lea lagašoahpahus ja bargobihtát maid oasseváldit válljejit iežaset beroštumiid vuođul.
Lukemisen ja kirjoittamisen valmiuksien ja vaikeuksien täydentävän opintojakson perustana on tutkimukseen pohjaava kehityksellinen näkökulma lukemaan ja kirjoittamaan oppimiseen suomen kielessä. Opintojaksolla syvennetään ymmärrystä lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksien neuropsykologisesta ja kielellisestä taustasta, oppimisen tuen menetelmien ja keinojen perusteista sekä tutkimustiedon soveltamisesta käytäntöön taitotasoittain ja -alueittain koulutusasteesta riippumatta. Sisällöissä hyödynnetään uusimpien suomalaisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden tuloksia ja tuotoksia. Erityisesti painotetaan tuen tarpeen tunnistamista ja monimuotoisen oppimisen tuen järjestämistä tukivastemallia hyödyntäen. Lisäksi tuetaan moniammatillisten työparien ja -ryhmien yhteistyön kehittämistä.
Tämä opintojakso on suunnattu luokkien 1–7, lukion ja ammatillisen koulutuksen opettajille. Opintojaksolla tuetaan opettajien valmiuksia opettaa eri oppiaineiden eli tiedonalojen kieltä ja tekstitaitoja. Lisäksi vahvistetaan opettajien tietoisuutta eri tiedonalojen tekstitaidoista osana tiedonmuodostusta ja kriittiseen ajatteluun ohjaamista. Osallistujat perehtyvät tiedonalojen tekstitaitojen ohjaamiseen muun muassa tutkivan oppimisen ja genrepedagogisen lähestymistavan kautta. Lisäksi opintojakso antaa työkaluja siihen, miten erilaisten opiskelutekstien ymmärtämistä voi ohjata. Opintojaksolla tarkastellaan myös eri tiedonalojen sisältöjen ja tekstitaitojen arvioinnin kysymyksiä. Opettajat pääsevät vertailemaan eri oppiaineiden kieltä, tekstejä ja tekstitoimintaa sekä työstämään ja toteuttamaan pienimuotoisia opetuskokeiluja työyhteisöissään. Opintojakso voidaan tarvittaessa kohdentaa kouluaste- ja/tai oppiainekohtaisesti.

Tietosuojaseloste

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.