Luku- ja kirjoitustaidon kehityksen jatkumo

Tässä artikkelissa esittelemme LUKILOKI-koulutuksessa luodun infograafin, joka kuvaa luku- ja kirjoitustaidon kehityksen jatkumoa. Siinä kuvataan luku- ja kirjoitustaidon kehittymistä varhaisista valmiuksista tekniseen luku- ja kirjoitustaitoon sekä edelleen kohti kirjoitetun kielen käyttötaitoja.

Vaikka monia lukemisen ja kirjoittamisen osataitoja harjoitellaan pitkin koulupolkua, monet näistä taidoista kehittyvät hierarkkisesti: Lukivalmiudet luovat pohjaa myöhemmin opetettaville kirjoitetun kielen taidoille. Ensin opitaan tarkan lukemisen ja kirjoittamisen taito, minkä jälkeen nämä taidot sujuvoituvat harjoituksen myötä. Luetun ymmärtämisen ja tuottavan kirjoittamisen hyvä hallinta rakentuvat aikaisemmin opittujen taitojen päälle.

Näiden taitojen lisäksi kielitietoisuus, kielellinen kompetenssi ja monilukutaito kehittyvät vähitellen varhaislapsuudesta alkaen. Puhutun ja kirjoitetun kielen taidot kehittyvät vastavuoroisesti toisiaan tukien. Yhdessä ne mahdollistavat oppijalle kielen elinikäisen oppimisen taidot, joiden avulla hän pystyy ymmärtämään ja tulkitsemaan lukemiaan tekstejä sekä välittämään itse viestinsä muille.

Opetuksessa on tärkeää havaita yksilöllinen vaihtelu etenemisnopeudessa ja eri taitoalueiden hallinnassa. Opettajan tehtävänä on tunnistaa, missä kohtaa kukin oppija on matkallaan, ja tukea häntä etenemään yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti luokka- ja ikätasosta riippumatta.

Oheinen infograafi sopiikin yhdessä oppijan ja hänen huoltajiensa kanssa käytettäväksi työvälineeksi. Infograafin avulla voit havainnollistaa oppijalle sekä hänen huoltajalleen yksilöllisiä kehitysvaiheita ja tarpeita sekä asettaa tavoitteita yhdessä heidän kanssaan.

Kuvitus: Terese Bast