Läs- och skrivförmågans kontinuerliga utveckling

I den här artikeln delar vi en infograf som tagits fram inom LUKILOKI-utbildningen. Infografen illustrerar läs- och skrivförmågans kontinuerliga utveckling, från de tidiga förutsättningarna för teknisk läs- och skrivförmåga mot en allt mera nyanserad och mångsidig förmåga att använda skriftspråket.

Trots att många delar av läs- och skrivförmågan övas under hela skoltiden, utvecklas färdigheterna hierarkiskt: Läsfärdigheterna lägger grunden för de skriftspråkliga färdigheter som undervisas senare. Till att börja med övar man noggrannhet i läsning och rättstavning, vilka sedan ytterligare övas för att nå flyt. En god läsförståelse och textproduktion bygger å sin sida på de tidigare inlärda förmågorna och färdigheterna. 

Utöver dessa utvecklas småningom metaspråkliga färdigheter, flerspråkig kompetens och multilitteracitet. Färdigheterna i talat och skrivet språk utvecklas i en växelverkan med varandra. Tillsammans möjliggör de färdigheter för livslång språkinlärning, vilka hjälper oss att förstå och tolka texter vi läser och att förmedla våra meddelanden till andra.

I undervisningen är det viktigt att lägga märke till den individuella variationen i utvecklingstakt och i hur eleverna behärskar de olika färdighetsområdena. Lärarens uppgift är att lägga märke till var eleven befinner sig på sin resa och stödja hen att utvecklas vidare utifrån sina individuella behov, oberoende av klass eller åldersnivå.

Med stöd av den bifogade infografen kan man konkret illustrera elevens personliga utvecklingssteg och –behov för både eleven och vårdnadshavarna samt gemensamt sätta nya mål för eleven.

Kuvitus: Terese Bast