18. luukku: Hyvän joulun resepti

Tarkkoja määriä, lukusanoja, mittayksiköitä. Imperatiiveja, ohjeistamista, lopputuloksen kuvailua. Joko arvaat, mistä tekstilajista on kysymys?

Joulunaikaan liittyy olennaisesti ruoka ja reseptit. Suvun salaiset pipariohjeet kulkevat perinnetietona, mutta toisaalta kokkikirjoissa ja leivontablogeissa on valtavasti vinkkejä joulun parhaiden makuelämysten luomiseksi.

Resepti on näennäisesti selkeä tekstilaji: sen tunnistaa helposti ulkoisista piirteistä ja sellaisen laatimiseen ei tarvita kielellistä luovuutta. Tieto ja täsmällisyys riittävät. Tähän liittyykin tekstilajin haasteellisuus. Reseptien on oltava yksiselitteisiä ja samalla tarkkoja. Ei ole yhdentekevää, tuleeko pullataikinaan 1 tl tai 1 dl suolaa. Mielenkiintoisia ovat myös olleet ohjeet, joissa piirakkaavuoan pohjalle laitetaan 2/3 taikinasta, mutta missään vaiheessa ei kerrota, mitä lopuille 1/3 tehdään. Juuri täsmällisyyden takia reseptin kirjoittajan on hyvä kiinnittää huomiota ohjeiden yksiselitteisyyteen ja johdonmukaisuuteen. Myös selkokielisyydestä voi olla iloa. Suomeksi on julkaistu ainakin yksi selkokielinen keittokirja, ”Gurmee, helppo nakki” (2014).

Tekstilajina reseptin voi opetuksessa ottaa käsittelyyn genrepedagogiikan hengessä. Tekstilajipohjaisessa tekstitaitojen opetuksessa opetusta vaiheistetaan usein tähän tyyliin: (1) valmistaudutaan genreä edustavan tekstin lukemiseen, (2) luetaan mallitekstiä ja hahmotellaan yhteisesti sitä, millainen tekstilaji on, (3) kirjoitetaan yhdessä tuetusti ja (4) tuotetaan tekstiä itsenäisesti. Voit lukea kirjoittamisen tukemisesta yhden esimerkin, jossa nojataan genrepohjaisiin malleihin. Suomeksi voit lukea lisää esim. Minna-Riitta Luukan artikkelista (2004) Genrepedagogiikka: askelia tekstitaitojen jatkumolla (ÄOL:n vuosikirja 2004) tai vuoden 2014 ÄOL:n vuosikirjasta Tekstilajitaidot: Lukemisen ja kirjoittamisen opetus koulussa (toim. Shore ja Rapatti).

Opetussuunnitelman perusteissa tekstilajit jaetaan neljään genreperheeseen: kertoviin, kuvaaviin, ohjaaviin ja kantaa ottaviin (ks. myös OPH: tekstilaji opetuksessa). Resepti on näistä tyypillinen esimerkki ohjaavasta tekstilajista.

Voit hyödyntää reseptejä opetuksessa esimerkiksi tähän tyyliin:

Vaihe 1

Valmistaudutaan tekstilajin lukemiseen esimerkiksi katsomalla pieni pätkä ”Mitä tänään syötäisiin” -ohjelmaa tai hakemalla pienryhmissä erilaisia ryhmäläisiä kiinnostavia reseptejä verkosta. Puretaan vaihetta yhteisesti. 

Vaihe 2

Vertaillaan kaura-rusinakeksien reseptiä sekä alkuperäisenä versiona että selkomukautettuna. Voisiko kahta tekstiä hyödyntää eriyttämisen tukena? Millaisia havaintoja teette oppijoiden kanssa tekstien eroista? Voitte pohtia myös esim.:

  • Miksi tekstilaji on sellainen kuin on?
  • Mistä osista se koostuu?
  • Millaista kieli on tekstilajissa?
  • Miten teksti ja sen merkitys muuttuvat, jos sen kielen piirteitä muutetaan? Miksi tarinan muodossa oleva resepti ei ehkä toimisi?
  • Luetun perusteella: millainen on mielestänne hyvä resepti?

Vaihe 3

Kirjoitetaan yhdessä ryhmän kanssa keskustellen ja työstäen ”hyvän joulun resepti”. Kiinnitetään huomiota tekstilajin piirteisiin, luettavuuteen ja ymmärrettävyyteen. Millainen kuva reseptiin liitetään?

Vaihe 4

Kukin keksii ja kirjoittaa, kotona tai koulussa, oman reseptin. Mihin kaikkeen reseptin muoto taipuu ja soveltuu? Voidaan yhdessä aivoriiheillä erilaisia ideoita reseptien aiheiksi (kaveruuden, kestävän tulevaisuuden… resepti). Missä ja kenelle reseptit voisi jakaa? Pohditaan yhdessä, millaista palautetta ja keneltä olisi hyvä saada.

Lue lisää: 

  • Luukka, M.-R. 2004. Genre-pedagogiikka: askelia tekstitaitojen jatkumolla. Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja XLVIII. Helsinki: ÄOL.
  • Luukka, M.-R. 2009. Tekstitaidot – teksteistä käytänteisiin. Teoksessa M. Harmanen, & T. Takala (toim.), Tekstien pyörityksessä – tekstitaitoja alakoulusta yliopistoon (s. 13–25). Helsinki: Äidinkielen opettajain liitto. 
  • Opetushallitus: Tekstilaji opetuksessa. Saatavilla: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/tekstilaji-opetuksessa. 
  • Shore & K. Rapatti (toim.), Tekstilajitaidot: Lukemisen ja kirjoittamisen opettaminen koulussa. Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja 2014. Helsinki: ÄOL.