LUKILOKI-hankkeelle lukutaidon vahvistamiseen 2,5 miljoonaa Opetushallitukselta

Opetushallitus on myöntänyt 2,5 miljoonan euron rahoituksen Jyväskylän yliopiston Luku- ja kirjoitustaidon opetuksen ja oppimisen täydennyskoulutusohjelmalle. Kaksivuotinen LUKILOKI-ohjelma toteutetaan laaja-alaisena yksiköiden ja asiantuntijoiden välisenä yhteistyönä, jota koordinoi Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos.

– Tämä on merkittävä tunnustus Jyväskylän yliopiston laaja-alaiselle lukutaidon asiantuntemukselle ja pitkäjänteiselle tutkimukselle. Valtakunnan tasolla meihin luotetaan, hankkeen johtaja, professori Marja-Kristiina Lerkkanen kiteyttää.

Luku- ja kirjoitustaidon merkitys korostuu kaikessa oppimisessa ja opiskelussa.
– Valitettavasti suomalaisten nuorten lukutaito ja lukemismotivaatio ovat vuosituhannen alkuun verrattuna heikentyneet, vaikka edellisissä PISA-tuloksissa näkyikin jo hieman valoa. Myös oppilaiden väliset erot ovat kasvaneet ja erityisesti monia poikia lukeminen kiinnostaa entistä vähemmän, yliopistonlehtori Sari Sulkunen toteaa.

Tätä ovat osoittaneet selkeästi myös monet kotimaiset pitkittäistutkimukset, esimerkiksi Alkuportaat, ja kansainväliset arvioinnit, muun muassa Pisa.

– Näihin haasteisiin LUKILOKI-hanke tarttuu rakentamalla opetuksellisen jatkumon varhaiskasvatuksesta aina toiselle asteelle saakka, opettajankoulutuslaitoksen johtaja Sirpa Eskelä-Haapanen jatkaa.

Koulutuskokonaisuudessa käsitellään luku- ja kirjoitustaidon opetusta ja oppimista laajasti osana monilukutaitoa ja kielitietoisuutta uusien opetussuunnitelmien mukaisesti.

– Ohjelmassa huomioidaan myös suomi toisena kielenä ja monikielisyyden näkökulmat sekä monilukutaito, professori Mirja Tarnanen kertoo tyytyväisenä. Huomiota kiinnitetään erityisesti motivaatioon ja osaamisen arviointiin. Koulutus tukee vahvasti myös lukivaikeuden tunnistamista ja heikosti lukevien opetuksen ja tuen kehittämistä.

– Lukivaikeuden riskit voidaan tunnistaa jo varhain, mutta lukivaikeuksien huomioon ottaminen opetuksessa on tärkeää läpi koko koulutusuran. Jyväskylässä on tutkittu monipuolisesti erilaisia opetuksellisia keinoja heikosti lukevien tukemiseen, erityispedagogiikan professori Mikko Aro jatkaa.

Koulutusohjelma on osa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutusta, johon arvioidaan osallistuvan noin 1500 opettajaa eri puolilta Suomea. Hankkeeseen osallistuvien opettajien pedagogista osaamista, yhteistyötä ja aineenhallintaa tuetaan monin tavoin.

Heille on luvassa monipuolista itsenäistä ja ohjattua harjoittelua niin verkkoympäristössä kuin lähijaksoilla. LUKILOKI-ohjelmassa rakennetaan opettajien käyttöön digitaalisia vuorovaikutteisia oppimiskokonaisuuksia, MOOCeja, jotka ovat hankkeen päätyttyä osa Opetushallituksen levittämää tukimateriaalia.

LUKILOKI-hankkeeseen osallistuvat Jyväskylän yliopistossa kaikki kasvatustieteiden ja psykologian oppiaineet, kieli- ja viestintätieteiden laitos, Soveltavan kielentutkimuksen keskus sekä Koulutuksen tutkimuslaitos, normaalikoulu ja Niilo Mäki Instituutti. Hanke toteutetaan yhteistyössä Lukukeskuksen, Suomen Kirjastoseuran sekä Helsingin ja Jyväskylän kirjastojen, Suomen Vanhempainliiton, Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin (Onerva) ja Jyväskylän kaupungin kanssa.

Kuva: Normaalikoulun alakoululaisia Susanne Roosin tunnilla. Kuvaaja Petteri Kivimäki.